A Szentlélek ünnepén

2024. 05 17. 10:58

Elküldte hozzájuk a Szentlelket.

Jézus mennybemenetele után a tanítványok a magukra maradottak csüggedtségével rostokoltak egy jeruzsálemi házban. Kilátástalan helyzetükben csupán a Mester ígérete tartotta bennük a lelket. Jézus, amikor megparancsolta apostolainak, hogy menjenek, tanítsanak minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, azt felelte az aggályoskodóknak, hogy elküldi hozzájuk a Szentlelket, s általa majd megerősíti őket.

Pünkösd volt azon a napon, a zsidó vallás szerint a pészach utáni ötvenedik nap, amikor a zsidók az aratást, az első gyümölcsöket, majd később a Tízparancsolat adományozását ünnepelték. Hirtelen zúgó szél támadt és az égből lángnyelvek ereszkedtek alá, az áruló és öngyilkosságba menekülő Júdás helyét betöltő Mátyással ismét tizenkét főre kiegészülő apostolok fejére.

Az Írás szerint nagyon nagy serege gyűlt össze akkor a népeknek Jeruzsálemben. Az ottani zsidókon kívül egyiptomiak és pártusok, médiabeliek, férfiak Kappadóciából, Frigiából és Posztuszból és Ázsiából, és még sok más nemzetből is, akik az ég alatt vannak. A rendkívüli jelenség miatt nagy riadalom támadt a tömegben és Jézus tanítványainak szállásához mentek, hogy tőlük nyerjenek magyarázatot.

Pünkösdhöz kötődik a csíksomlyói búcsú.

Odabent közben az apostolok csüggeteg lelkét átjárta a Szentlélek ereje. Elhagyta őket félelmük, agyuk megvilágosodott és egyre erőteljesebbé vált bennük a késztetés, hogy szóljanak az egybesereglett népekhez. Kiléptek hát a házból és amint megszólaltak, megdöbbenve tapasztalták, hogy minden nemzetbeliek értették szavukat, mintha tulajdon anyjuk szólt volna hozzájuk. És Péter apostol szólt:

– Zsidó férfiak és mind, ti más népek fiai, akik itt vagytok! Tudjátok meg, hogy az Úr reátok küldi az ő lelkének erejét és csodákat tesz és jeleket. A Nap sötétségre változik és vérszínűvé lesz a Hold, mielőtt eljön az Úr fényességes napja. Jézust, Dávidnak fiát, eladtátok és megfeszíttettétek a gonoszok által, de rajta nem úr a gonosz hatalma, harmadnapon halottaiból feltámadott, aminek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Éljetek tehát parancsolatja szerint, cselekedjétek azt, hogy megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözöl.

És akkor az emberek tömegesen megkeresztelkedtek Péter szavára, s Krisztus követőihez álltak azon a napon mintegy háromezren.

F.L.

Ilyenkor választanak pünkösdi királyt.