Újabb ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügy Zalaszentgróton

2021. 07 09. 08:37

Meghosszabbították a határidőt 2023 június 30-ig

A zalaszentgróti képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg a határidő meghosszabbítását.
Fotó: Zalatáj

Még mindig téma Zalaszentgróton a helyi önkormányzat és a Két Tarbuza Kft. közötti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügy, amit azóta jogi útra terelt a város. (Ezzel kapcsolatos írásaink jelen cikkünk alatt találhatók – a szerk.) A képviselettel a Dr. Czeglédy Csaba és Társai Ügyvédi Irodát bízta meg az önkormányzat, noha az apparátusban négy jogi végzettséggel rendelkező munkatárs is található.

A járványhelyzettel összefüggésben hozott intézkedések enyhítése után, hosszú időt követően június 24-én tartott először nyilvános ülést a zalaszentgróti képviselő-testület. Ennek 13. napirendi pontjaként a város déli iparterületén lévő ingatlan visszavásárlási joga határidejének módosítása szerepelt.

A továbbiakban kizárólag az előterjesztés szövegére hagyatkozunk, nehogy újfent kivívjuk Baracskai József polgármester rosszallását.

„A 2020. év elején a Komo-Family Építőipari Szociális Szövetkezet vételi szándékot jelentett be a déli iparterülethez tartozó Zalaszentgrót 1397/8 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása iránt.

Ezt követően a Képviselő-testület a 30/2020. (III. 19.) számú határozatával úgy döntött, hogy – összhangban önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás általános szabályairól szóló 22/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályaival – az érintett ingatlant nyilvános pályázati eljárás lefolytatását követően értékesíti a legkedvezőbb ajánlatot adó számára. Az ingatlan minimum induló árát nettó 1.250,- Ft/m2 + ÁFA összegben került meghatározásra.

A 2020. március 23-án kiírt nyilvános pályázatra végül kizárólag a Bamama Bau Nonprofit Kft. (székhely: 8675 Andocs, Sport u. 5.; képviselő: Komócsin Márk ügyvezető) nyújtott be ajánlatot, nettó 1.250,- Ft/m2 + ÁFA vételárral. Az ajánlat érvényesnek bizonyult, így a vételár bruttó 7.937.500,- Ft összeget jelentett.

Az ezt követően megkötött adásvételi szerződésben egyebek mellett rögzítésre kerültek az alábbi feltételek:

»7. Eladó rögzíti, Vevő pedig tudomásul veszi, hogy Eladó a pályázati kiírással egyezően a város gazdasági koncepciójába illeszkedő fejlesztés megvalósítását várja el a Vevőtől. Vevő a benyújtott eredeti ajánlata és annak kiegészítése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2020. december 31. napjáig az Ingatlanon az alábbi gazdasági fejlesztést megvalósítja:

7.1. Használatra kész állapotban megépítésre kerül egy könnyű szerkezetes autómosó épület 4 db kocsiállással és szigetelt technikai helyiséggel.

7.2. Kialakításra kerül 2 db, egyenként legalább 6 db beállóval rendelkező személygépkocsi parkoló.

7.3. Megvalósul a helyi építési szabályzatnak, különösen a legkisebb zöldterület mutatónak (25 %) megfelelő zöldterület rendezés.

7.4. Amennyiben Vevő a 7.1.-7.3. pontokban meghatározott kötelezettségeinek méltányolható okból nem képes határidőben eleget tenni, úgy Eladó legfeljebb hat hónap időtartamú póthatáridőt tűzhet a számára.

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan egészére Eladó javára a 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra visszavásárlási jogot alapítanak, amelyet Eladó a Vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával a jelen szerződés szerinti vételárnak megfelelő összegű (bruttó 7.937.500,- Ft, azaz hétmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint) visszavásárlási ár Vevő részére történő egyidejű megfizetése mellett egyoldalúan jogosult gyakorolni.

8.1. Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy amennyiben Eladó a visszavásárlási jogát gyakorolja, úgy az Ingatlanon megvalósított esetleges értéknövelő beruházásaiért, illetve az azokkal kapcsolatban felmerült költségekért az Eladóval szemben semmiféle megtérítési igényt nem támaszthat, azzal, hogy az általa elhelyezett, az Ingatlan állagsérelme nélkül elmozdítható felszerelési tárgyak vonatkozásában az elvitel joga megilleti.

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan egészére Eladó javára a 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra, a visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési és terhelési tilalom az azzal biztosított visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való törlésével megszűnik.«

A fentebb részletezett fejlesztés mindezidáig nem valósult meg, ugyanakkor a vevő az ahhoz szükséges, jelentős mennyiségű térkövet már az ingatlanon tárolja. Komócsin Márk ügyvezető a 2021. június 16-án kelt nyilatkozatában közölte, hogy a társaság a koronavírus járványhelyzet miatt nem volt képes a határidő tartására, és kérte ezen körülmény méltányos figyelembe vételét. ”

Az előterjesztésben Baracskai József kifejti:

„Úgy vélem, hogy a vevő beruházási szándéka mindenképpen komolynak tekintendő, arra a közeljövőben alappal számíthatunk, ezért javaslom, hogy egy külön megállapodásban adjuk hozzájárulásunkat a visszavásárlási jog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 2023. június 30. napjáig való meghosszabbításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, majd azt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni.”

A nyilvános testületi ülésen a képviselők egyhangúlag megszavazták a következő határozatot:

„Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Zalaszentgrót 1397/8 helyrajzi számú kivett iparterület vonatkozásában 2021. június 30. napjáig fennálló, bruttó 7.937.500,- Ft, azaz hétmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint összeg ellenében érvényesíthető visszavásárlási jogának, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a határideje módosításra kerüljön 2023. június 30. napjára.”

A Zalatáj mindkét ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügy (Két Tarbuza Kft., Bamama Bau Nonprofit Kft.) újabb fejleményeit figyelemmel kíséri majd.

z.t.

A bértollnokságról és az etikáról  (2021.06.02.)

Baracskai József még nem válaszolt  (2021.05.21.)

Baracskai József is indul a parlamenti választáson? (2021.05.20.)

A független polgármester (2021.05.12.)

Most már nem tagadhatja (2021.05.07.)

Nyílt levél Baracskai Józsefnek 1. (2021.04.20.)

Nyílt levél Baracskai Józsefnek (2.) (2021.04.21.)

Nyílt levél Baracskai Józsefnek (3.) (2021.04.30.)

Czeglédy Csaba Zalában (is) ügyködik (2021.04.14.)

Czeglédy Csaba Zalaszentgróton (is) (2021.03.30.)

A város szeretné visszavásárolni (2021.03.09.)